ochrona przeciwpożarowa

Monitoring Pożarowy

Monitoring pożarowy polega na przesłaniu z potwierdzeniem, w sposób automatyczny alarmu pożarowego i sygnału uszkodzeniowego do odpowiednich alarmowych centrów odbiorczych. Transmisja alarmu pożarowego odbywa się bez udziału człowieka do obiektu ze stałą obsługą, z którego dysponowane są siły i środki Państwowej Straży Pożarnej. Sygnały uszkodzeniowe kierowane są również automatycznie do stacji odbiorczej sygnałów uszkodzeniowych operatora systemu monitoringu pożarowego. Do transmisji alarmów pożarowych i sygnałów uszkodzeniowych stosujemy tory transmisji zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydania dopuszczania tych wyrobów do użytkowania (Dziennik ustaw Nr 85, poz. 553)

Oferujemy Państwu urządzenia służące do Transmisji Alarmów Pożarowych i Sygnałów Uszkodzeniowych opracowane przez własny dział Badawczo-Rozwojowy wyprodukowane przez nasz zakład produkcyjny. Wspomniane urządzenia montowane i serwisowane są przez wysoko wykwalifikowaną kadrę zatrudnioną w szeregach naszej firmy, ciągle podnoszącą swoje kwalifikacje poprzez szereg profesjonalnych szkoleń. Montowane przez nas urządzenia transmisyjne oraz stacje odbiorcze posiadają aktualne, odpowiednie certyfikaty i świadectwa dopuszczenia wydane przez Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy w Józefowie. Nad całością systemu czuwają dwie wyposażone w najnowszy sprzęt, czynne 24h/ dobę Centra Monitorowania Operatora Systemu oraz Centra Odbiorcze Sygnałów Uszkodzeniowych, będące w ciągłym kontakcie z grupami serwisowymi. Jako ogólnopolski operator:

Zapraszamy do współpracy gwarantując podniesienie poziomu bezpieczeństwa przeciwpożarowego Państwa obiektów.

Systemy Sygnalizacji Pożarowej

System sygnalizacji pożarowej (SSP) (ang. fire detection and fire alarm system) - zbiór kompatybilnych elementów, które tworząc wspólnie instalację o określonej konfiguracji, są w stanie wykrywać pożar, inicjować alarm lub też wykonywać inne działania zmierzające do zmniejszenia skutków pożaru. Podstawowym zadaniem SSP jest szybkie i bezbłędne wykrycie powstającego pożaru, zanim się on rozwinie i osiągnie rozmiary trudne do opanowania. Szybkie wykrycie źródła pożaru daje więcej czasu na przeprowadzenie ewakuacji budynku i na skuteczną ochronę zgromadzonych w nim wartości. System SSP jest jednym z podstawowych systemów bezpieczeństwa w obiektach, którego celem jest ochrona życia i zdrowia ludzi, a także zgromadzonych w obiektach dóbr. Jedyną możliwą płaszczyzną integracji z innymi systemami jest bezpieczeństwa jest poziom oprogramowania. System SSP jest systemem automatycznego wykrywania pożaru, ogłaszania stanu alarmu i transmisji sygnału alarmu do jednostek straży pożarnej.
Podstawowe wytyczne dla SSP:

Oferujemy Państwu urządzenia służące do Transmisji Alarmów Pożarowych i Sygnałów Uszkodzeniowych opracowane przez własny dział Badawczo-Rozwojowy wyprodukowane przez nasz zakład produkcyjny. Wspomniane urządzenia montowane i serwisowane są przez wysoko wykwalifikowaną kadrę zatrudnioną w szeregach naszej firmy, ciągle podnoszącą swoje kwalifikacje poprzez szereg profesjonalnych szkoleń. Montowane przez nas urządzenia transmisyjne oraz stacje odbiorcze posiadają aktualne, odpowiednie certyfikaty i świadectwa dopuszczenia wydane przez Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy w Józefowie. Nad całością systemu czuwają dwie wyposażone w najnowszy sprzęt, czynne 24h/ dobę Centra Monitorowania Operatora Systemu oraz Centra Odbiorcze Sygnałów Uszkodzeniowych, będące w ciągłym kontakcie z grupami serwisowymi. Jako ogólnopolski operator:

Zgodnie z §28.1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719) system sygnalizacji pożarowej to urządzenie przeciwpożarowe obejmujące urządzenia sygnalizacyjno-alarmowe, służące do samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji o pożarze, a także urządzenia odbiorcze alarmów pożarowych i urządzenia odbiorcze sygnałów uszkodzeniowych. Zgodnie z ww. rozporządzeniem stosowanie systemów sygnalizacji pożarowej jest wymagane w:

Ogromny wpływ na poziom jak i standard bezpieczeństwa pożarowego w budynkach wywierają urządzenia przeciwpożarowe, a spośród nich, integrator systemów zabezpieczeń jakim jest system sygnalizacji pożarowej. Rozpatrując wpływ i rolę SSP na bezpieczeństwo pożarowe w budynkach, można wskazać główne zadania tej instalacji, jako:

Dźwiękowe Systemy Ostrzegawcze

Dźwiękowy system ostrzegawczy (DSO) - służy do rozgłaszania sygnałów ostrzegawczych i komunikatów głosowych dla potrzeb bezpieczeństwa osób przebywających w budynku, nadawanych automatycznie po otrzymaniu sygnału z systemu sygnalizacji pożarowej, a także przez operatora.

Budynki, w których stosowanie dźwiękowego systemu ostrzegawczego jest obligatoryjne, wymienione są w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2010 r., Nr 109, poz. 719).

Stosowanie dźwiękowego systemu ostrzegawczego, umożliwiającego rozgłaszanie sygnałów ostrzegawczych i komunikatów głosowych dla potrzeb bezpieczeństwa osób przebywających w budynku, nadawanych automatycznie po otrzymaniu sygnału z systemu sygnalizacji pożarowej, a także przez operatora, jest wymagane w:

Oferujemy Państwu urządzenia służące do Transmisji Alarmów Pożarowych i Sygnałów Uszkodzeniowych opracowane przez własny dział Badawczo-Rozwojowy wyprodukowane przez nasz zakład produkcyjny. Wspomniane urządzenia montowane i serwisowane są przez wysoko wykwalifikowaną kadrę zatrudnioną w szeregach naszej firmy, ciągle podnoszącą swoje kwalifikacje poprzez szereg profesjonalnych szkoleń. Montowane przez nas urządzenia transmisyjne oraz stacje odbiorcze posiadają aktualne, odpowiednie certyfikaty i świadectwa dopuszczenia wydane przez Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy w Józefowie. Nad całością systemu czuwają dwie wyposażone w najnowszy sprzęt, czynne 24h/ dobę Centra Monitorowania Operatora Systemu oraz Centra Odbiorcze Sygnałów Uszkodzeniowych, będące w ciągłym kontakcie z grupami serwisowymi. Jako ogólnopolski operator:

Zgodnie z §28.1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719) system sygnalizacji pożarowej to urządzenie przeciwpożarowe obejmujące urządzenia sygnalizacyjno-alarmowe, służące do samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji o pożarze, a także urządzenia odbiorcze alarmów pożarowych i urządzenia odbiorcze sygnałów uszkodzeniowych. Zgodnie z ww. rozporządzeniem stosowanie systemów sygnalizacji pożarowej jest wymagane w:

DSO to instalacja służąca do rozgłaszania sygnałów ostrzegawczych i komunikatów głosowych dla potrzeb bezpieczeństwa osób przebywających w budynku, nadawanych automatycznie po otrzymaniu sygnału z systemu sygnalizacji pożarowej, a także poprzez operatora.

Podstawowe zadania DSO to:

Systemy Oddymiania

Systemy oddymiania poprzez usuwanie dymu oraz ciepła ze strefy objętej pożarem zapewniają utrzymywanie warstwy o niewielkim zadymieniu dając możliwość ewakuacji, ułatwiają akcję gaśniczą, obniżają temperaturę warstwy dymu (a przez to oddziaływania termiczne na dach i konstrukcję budynku), a tym samym utrudniają rozprzestrzenianie się pożaru, czego wymiernym efektem są mniejsze straty materialne.

Zgodnie z polskimi przepisami, zastosowanie systemów oddymiania pozwala powiększyć dopuszczalne strefy pożarowe w budynku i obniżyć wymaganą klasę odporności ogniowej konstrukcji.

Systemy oddymiania dzielimy na naturalne, wykorzystujące zasadę grawitacji wynikającej z różnicy gęstości gazów i różnicy temperatur, a także mechaniczne, w których wykorzystuje się wentylatory. Przy grawitacyjnym systemie oddymiania, w czasie pożaru, za pomocą elektrycznych napędów, otwarte zostają otwory oddymiające w dachu lub w górnej części fasady budynku. Przez klapy dymowe lub okna oddymiające wydostają się na zewnątrz trujące gazy, dym i gorące powietrze, dzięki czemu drogi ewakuacji spełniają swoją rzeczywistą funkcję w kompleksowym zabezpieczeniu przeciwpożarowym budynku. System oddymiania może zostać wyzwolony automatycznie przy pomocy czujki dymowej lub poprzez sygnał alarmu z centrali systemu sygnalizacji pożaru. Uruchomienie ręczne następuje po naciśnięciu przycisku oddymiania. Całością systemu zarządza centrala, która cały czas monitoruje stan całego systemu, sygnalizując np. uszkodzenie elementów systemu czy okablowania, a w razie pożaru odbiera sygnał o alarmie i uruchamia okna lub klapy oddymiające. Centrala posiada wbudowane akumulatory, bo zgodnie z przepisami wymagane jest zasilanie awaryjne minimum 72 godziny. W kompletnym systemie oddymiania, poszczególne jego elementy są połączone ze sobą i współpracują razem w sposób zapewniający niezawodną kontrolę całego systemu w obiekcie. W celu polepszenia naturalnego ciągu w dolnych częściach budynku stosuje się dodatkowe otwierane elementy, doprowadzające świeże powietrze. Najczęściej funkcję tę spełniają okna, ale – szczególnie w budynkach remontowanych, gdzie na najniższej kondygnacji brakuje okien – do napowietrzania wykorzystuje się drzwi wyposażone w elektrozamek i specjalny elektryczny napęd drzwiowy, który umożliwi automatyczne ich otwarcie w razie pożaru, a podczas codziennego użytkowania nie blokuje skrzydła. Dodatkowo, dzięki elektrycznym napędom otwierającym okna i klapy dymowe oraz elektrycznemu sterowaniu, możliwe jest wykorzystanie systemu oddymiania do codziennej, naturalnej wentylacji pomieszczeń. W tym celu wystarczy dodać tylko przycisk przewietrzania. Wymagający inwestorzy mogą rozbudować system o komfortowe funkcje wentylacji: czujniki wiatru i deszczu, które zamykają otwarte do przewietrzania okna i klapy w przypadku deszczu lub/i wiatru, regulatory temperatury oraz specjalne moduły, które umożliwiają czasowe programowanie wentylacji lub podłączenie systemu do automatyki budynku BMS.

Oświetlenie Awaryjne i Ewakuacyjne

Budynki i obiekty budowlane, a przede wszystkim obiekty użyteczności publicznej, muszą być wyposażone w urządzenia przeciwpożarowe, którym należy zapewnić konserwację i naprawy w sposób gwarantujący ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie.

Oświetlenie awaryjne – stan prawny

Instalacje oświetlenia awaryjnego mają bezpośredni związek z bezpieczeństwem ludzi. W związku z tym ich parametry techniczne (oświetleniowe i elektryczne), a przede wszystkim skuteczność działania, są określane w kilku powiązanych ze sobą normach. W Polsce najważniejszą normą dotyczącą oświetlenia awaryjnego jest PN-EN 1838: 2005. Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne Norma ta jest tłumaczeniem normy EN 1838. Zawarte w niej wymagania określają wartości minimalne, które powinny spełniać systemy oświetlenia awaryjnego.

Rodzaje i cele oświetlenia awaryjnego:

Oświetlenie awaryjne jest przewidziane do stosowania podczas zaniku zasilania opraw do oświetlenia podstawowego. Dlatego też oprawy do oświetlenia awaryjnego muszą być zasilane ze źródła niezależnego od źródła zasilania opraw do oświetlenia podstawowego.
Według normy PN-EN 1838: 2005 oświetlenie awaryjne obejmuje: awaryjne oświetlenie ewakuacyjne i oświetlenie zapasowe.
Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne, którego ogólnym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa podczas wyjścia z miejsca pobytu w sytuacji zaniku normalnego zasilania, składa się z trzech następujących rodzajów oświetlenia.

Wymagania szczegółowe oświetlenia awaryjnego

W związku z tym obecnie obowiązuje wymóg normy PN-EN 60598-2--22: 2004 Wymagania szczegółowe - oprawy oświetlenia awaryjnego, dotyczący układów testujących do opraw awaryjnych, który mówi, że oprawy oświetlenia awaryjnego z własnym źródłem zasilania powinny być wyposażone w wewnętrzny układ testujący lub być podłączone do zdalnego układu testującego. Na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów i norm można sporządzić listę najważniejszych wymagań dla oceny istniejącej w danym obiekcie instalacji oświetlenia awaryjnego i jej konserwacji:

Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne może być rozważane, jako część systemu ewakuacyjnego w budynku. Badania nad zachowaniem ludzi w sytuacji pożaru umożliwiły wyodrębnienie trzech etapów reakcji: rozpoznanie, działanie i ewakuacja. Etap rozpoznania pożaru w praktyce jest etapem, który często jest opóźniony. Gdy pożar zostaje rozpoznany, wówczas rozpoczyna się etap działania, który może przyjmować różne formy, np. powiadomienie innych, walka ze źródłem pożaru, szukanie bezpiecznego schronienia lub jak najszybsze opuszczenie budynku. Ewakuacja jest trzecim etapem związanym z wyborem: ucieczki z budynku, szukaniem schronienia i oczekiwaniem na pomoc. Gdy podejmowana jest decyzja ucieczki lub szukanie schronienia, ważna jest identyfikacja drogi ewakuacyjnej. Oświetlenie ewakuacyjne staje się istotne do określenia i identyfikowania tej drogi. Informacyjne cechy systemu oświetlenia ewakuacyjnego można ująć, jako zdolność systemu do informowania o zagrożeniu, zalecanych działaniach i drodze ewakuacyjnej.

Kaseta straży pożarnej (KSP)

Aplikację generującą kod może uruchomić autoryzowana osoba. Kilka kliknięć myszką wystarczy, aby wybrać kasetę z listy i wygenerować potrzebny klucz jednorazowy.
Kaseta Straży Pożarnej została wyposażona w drzwi zewnętrzne oraz wewnętrzne. Elektrozamek blokujący drzwi zewnętrzene zostaje otwarty, gdy na CSP zstaje aktywowany alarm pożarowy II stopnia. Drzwi wewnętrzne zostają odblokaowane po wpisaniu kodu wygenerowanego przez aplikacje, co umożliwia dostęp do kluczy obiektowych.
Dzięki prawidłowo wykonanemy montażowi oraz wysokiej jakości materiałów z jakich zostala wykonana kaseta, jest ona niepodatna na uszkodzenia mechaniczne. Radiatory umieszczone wewnątrz kasety utrzymują optymalną temperaturę do prawidłowego funkcjonowania urządzenia w każdych warunkach atmosferycznych.


Kaseta w zastosowaniu


Prasa o naszej kasecie