Systemy przyzywowe

Systemy Przyzywowe

W Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 listopada 2012 r. (Dz.U. 2012 r nr 0 poz. 1289 z dnia 22.11.2012 r.), które zmienia Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z dnia 15 czerwca 2002 r., poz. 690), znajduje się następujący zapis: „Mieszkania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym i odrębne mieszkania w budynku zamieszkania zbiorowego należy wyposażyć w instalację wejściowej sygnalizacji dzwonkowej oraz w odpowiednią sygnalizację alarmowo-przyzywową dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych.” (rozdział 8a Instalacja telekomunikacyjna, § 192a). Według Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz.U. z 2005 r., nr 217, poz. 1837) aby DPS został uznany za spełniający warunki, musi zostać wyposażony w system przywoławczo-alarmowy i system alarmowo-przeciwpożarowy. Ustawodawca wymaga instalacji systemu przywoławczego, jednak nie zostały sprecyzowane ani funkcje, ani parametry systemu.
Wymogi prawne dla systemów przywoławczych: