Systemy zabezpieczeń

Telewizja Przemysłowa CCTV

Informacje pozyskiwane z systemów CCTV IP:

1. Pełnowartościowy obraz z kamer w czasie rzeczywistym

2. Materiał archiwalny zarejestrowany na różnorodnych nośnikach pamięci

3. Wideodetekcja (dowolny ruch, definiowane reguły)

3. Wideoidetyfikacja ( selekcjonowanie obiektów)

5. Wyniki operacji logicznych wykonanych na zasobach systemu

6. Stany modułów I/O

Kontrola Dostępu

System kontroli dostępu (SKD) jest to zespół wzajemnie powiązanych urządzeń elektronicznych oraz mechanicznych, których działanie ma na celu ograniczenie użytkownikom (całkowite lub w określonym czasie) dostępu do sektorów (stref) tego systemu. Identyfikowanie użytkowników przez SKD zależny jest od zastosowanego typu urządzenia identyfikującego. Mogą to być:

System na podstawie danych zebranych podczas konfiguracji decyduje o tym, czy w danej chwili użytkownik ma prawo dostępu do sektora i uruchamia procedury mające na celu zezwolić lub zabronić przedostanie się użytkownika na strefę.

Elementami zaporowymi uniemożliwiającymi przedostanie się użytkownika na inne strefy obiektu będącego nadzorowanym przez SKD mogą być:

Cechy SKD:

Projektowanie systemów kontroli dostępu

System - kontrola dostępu – montowany przez naszych wyspecjalizowanych pracownika u odbiorcy dostosowywany jest każdorazowo do potrzeb inwestora na podstawie zebranych informacji podczas oględzin obiektu zamontowany oraz potrzeb odbiorcy. Długoletnie doświadczenie naszej firmy w instalowaniu systemów pozwala spełnić wymagania odbiorcy i pozwoli na ewentualną rozbudowę lub integracje z innym systemem (np. rejestracji czasy pracy lub alarmowym).

Podstawowe zalety systemów kontroli dostępu:

Systemy kontroli dostępu mogą posiadać wiele metod identyfikacji podzielonych na trzy główne stopnie zabezpieczeń:

1. Niski

2. Średni

3. Wysoki (dane biometryczne)

Sygnalizacja Włamania i Napadu

Pełna detekcja nieautoryzowanego wejścia intruza do budynku i lub wybranych pomieszczeniach chronionego obiektu, W wybranych pomieszczeniach i obiektach – sygnalizacja napadu na użytkowników szczególnie narażonych

Krótka charakterystyka:
System sygnalizacja włamania – detekcja obecności intruza za pomocą różnego rodzaju detektorów.
Szybsze wykrycie zwiększa prawdopodobieństwo złapania intruza.
Źródło alarmu – system.
System napadu – realizowana przez aktywacje urządzenia sygnalizującego (przycisk napadowy).
Źródło alarmu - użytkownik

Zgodnie z rozporządzenie MSWiA z dnia 7 wrzesnia 2010 PN-EN 50131-1 systemy sygnalizacji włamania i napadu powinny być wykonane, odpowiednio do oszacowanego ryzyka, w następujących stopniach (Grade) zabezpieczenia:

Stopień 1 – Ryzyko małe
Spodziewani intruzi lub włamywacze będą mieć małą znajomość SSWiN i będą ograniczeni do korzystania z łatwo dostępnych narzędzi.

Stopień 2 – Ryzyko małe do średniego
Spodziewani intruzi lub włamywacze będą mieć ograniczoną znajomość SSWiN i będą korzystać z narzędzi w zakresie podstawowym i z przyrządów ręcznych (np. multimetr).

Stopień 3 – Ryzyko średnie do wysokiego
Spodziewani intruzi lub włamywacze będą biegli w SSWiN i będą korzystać z narzędzi w pełnym zakresie i z przenośnych urządzeń elektronicznych.

Stopień 4 – Ryzyko wysokie
Stopień stosowany, gdy bezpieczeństwo jest ważniejsze od wszystkich innych czynników. Spodziewani intruzi lub włamywacze będą mieć możliwość lub siły i środki do szczegółowego zaplanowania wtargnięcia lub włamania i będą mieć pełny zakres urządzeń, łącznie ze środkami podmiany części składowych SSWiN.

System SSWiN powinien realizować następujące funkcje detekcyjne:

Stopień 1 (Grade I)

Stopień 2 (Grade II)

Stopień 3 (Grade III)

Stopień 4 (Grade IV)

Podstawowe wytyczne dla Systemów Włamania i Napadu

Elementy detekcyjne systemu sygnalizacji włamania i napadu ochrona kubaturowa wewnętrzna: